• Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 2023/2024

    • Rozpoczyna się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych.

     Pod tym linkiem https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe znajdziecie Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Można zapoznać się tam z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów.

    • REKRUTACJA DO KLASY I

    • Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

     Od 28 lutego do 6 marca do godz. 16.00

     Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).

     7 marca od godz. 13.00 - 22 marca do godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.
     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     7 marca od godz. 13.00 - 13 marca do godz. 16.00

     Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

     15 marca - 19 marca

     Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

     WAŻNE

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

     20 marca godz. 15.00

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

     7 marca od godz. 13.00 - 23 marca do godz. 16.00

     Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
     Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające

     WAŻNE

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne

     26 kwietnia godz. 13.00               

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     26 kwietnia od godz. 13.00 - 5 maja do godz. 10.00       

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     8 maja  godz. 13.00        

     Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

      

      

      

      

     Procedura odwoławcza

     od 8 maja          

     W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

     15 czerwca godz. 16.00

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     15 czerwca godz. 16.00 - 20 czerwca do godz. 20.00       

     Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     15 czerwca - 16 czerwca do godz. 16.00

     Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

     17 czerwca - 18 czerwca             

     Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

     19 czerwca godz. 10.00

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

     15 czerwca od godz. 16.00 - 21 czerwca do godz. 15.00

     Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

     WAŻNE

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

     28 czerwca godz. 13.00

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     28 czerwca od godz. 13.00 - 30 czerwca do godz. 16.00

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     3 lipca godz. 13.00          

     Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

     od 3 lipca           

     Procedura odwoławcza.

     31 sierpnia        

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

      

     *szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie