• REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

    • Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie.


     Postanowienia ogólne.

     1.  Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

     2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

     3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

     4. Szkolny Wolontariat współpracuje z Samorządem Uczniowskim podczas realizacji akcji charytatywnych, inicjatyw. Samorząd uczniowski ze swojego grona wybrał Radę Wolontariatu w składzie: Daria Pyzik, Maja Tkacz.

     Cele i działania.

     1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

     2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

     3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

     4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

     5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

     6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

     7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

     8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, mające charakter regularny oraz akcyjny.

     Prawa wolontariusza.

     1. Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4.

     2. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

     3. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

     4. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść, uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

     5. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę w postaci dyplomu uznania za inicjatywę, wytrwałość w działaniu i zaangażowanie w bezinteresowną pomoc.

     Obowiązki wolontariusza.

     1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).

     2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach.

     3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

     4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

     5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

     6. Członkowie Wolontariatu są zobowiązani do realizacji 30 godzin aktywności na rzecz Wolontariatu Szkolnego. W tym celu wolontariusz zobowiązany jest do prowadzenia „karty aktywności wolontariusza” otrzymanej z dniem przystąpienia do wolontariatu.

     7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

     Nagradzanie wolontariuszy.

     1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

     a) wyrażenie uznania słownego;

     b) pochwałę na forum szkoły;

     c) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

     d) w przypadku uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej, przyznane mogą być punkty za angażowanie się w działalność społeczną. Punkty te wpisywane są na świadectwo ukończenia szkoły (zgodnie z Rozporządzeniem MEN).

     2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

     Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie.

     1. Przyznawanie punktów odbywa się raz w semestrze, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

     2. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu.

     3. Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie.

     4. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.).

     5. Wolontariusze kończący 8 klasę szkoły podstawowej mogą otrzymać dodatkowe punkty na świadectwie szkolnym za angażowanie się w działalność społeczną. O przyznaniu punktów decydują opiekunowie wolontariatu w oparciu o:

     - analizę aktywności wolontariusza;

     - analizę długości pracy ucznia w szkolnym wolontariacie;

     - analizę takich cech wolontariusza, jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność współdziałania, kreatywność.


     Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

     1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

     2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.


     Opiekunowie Wolontariatu